google-site-verification=Za9LSysvNUg9pHyCxK5gRqRGCb1fbrElD29R9HNzNgg
050 436 8988 [email protected]
Valitse sivu

Vuokrausehdot

Vuokrausehdot 28.6.2023 alkaen

1. AUTON KÄYTTÖ

a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan
ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla
tavanomaisella tavalla.
b) Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa autosta. Vuokraajalla (tai erikseen nimetyllä kuljettajalla)
tulee olla voimassa oleva ajokortti ja se on esitettävä vuokra-autoa hakiessa. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan
tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille.
c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen
sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e) Vuokraamon luovuttaessa auton ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokralle ottajan on
tarkastettava että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen
ehkäisemiseksi.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

2.1 Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
vahingonkorvaushinnaston mukaisesti.
b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin
enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta- aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:
ylikuormaus, tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot, ajaminen alipaineisilla renkailla, lumivahingot,
jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta), ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa
tiloissa, kuljetettava kuorman tai eläimen aiheuttamat vahingot, ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole
tarkoitettu autolla ajamiseen.
d) Jos vuokraajan kuljetettava eläin vahingoittaa/rikkoo ajoneuvon varusteita/rakenteita on vuokraaja velvollinen
korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset vuokraamolle.
2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys
Vuokraamo tarjoaa erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta
omavastuun pienentämiseen.
2.3 Vuokraajan vastuu vahingoista
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä
tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena ajamisesta taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim.
luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle
vahingon kokonaisuudessaan.

2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen
liikennevakuutuksen perusteella.
2.5 Muut velvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut,
kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, puuttuvan polttoaineen, pysäköintivirhemaksut, ylinopeus sakot ja
ylikuormamaksut. Vuokraaja suostuu sopimuksen allekirjoituksellaan siihen että vuokraamo voi jälkikäteen laskuttaa
yllämainitut kulut sekä vahinkotapauksissa omavastuun, vuokraajalta.

3. VARAUS JA VUOKRAN MAKSU

a) Vuokravaraus on sitova. Ellei toisin ole sovittu, varaus on mahdollista perua kuluitta vähintään 48h ennen vuokra-
ajan alkua.
b) Vuokra maksetaan ennen vuokrausta maksukortilla. Muusta mahdollisesta maksutavasta on sovittava erikseen.
Käteistä emme vastaanota.
c) Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa tai muita vuokrauksesta aiheutuneita kuluja,
sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa maksuista.
d) Vuokran laskutuksesta on sovittava etukäteen, ja se edellyttää myönteistä luottopäätöstä. Pidätämme oikeuden
kieltäytyä laskutuksesta luottotietojen muutosten seurauksena, jolloin asiakas sitoutuu suorittamaan vuokran
noudon yhteydessä maksukortilla. Laskuun lisätään laskutuslisä alk. 5€.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa
paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton
käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen.

5. MATKAMITTARI JA SEURANTA

a) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla.
Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, hän on velvollinen maksamaan
autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran.
b) Autoa voidaan seurata myös erillisellä etäseurantalaitteella.

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO

a) Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Käytettävästä polttoaineesta vuokraaja saa tiedon vuokraamolta.
Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista.
b) Vuokraaja on vuokra- aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi
moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akkuja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.
c) Tankkaamattomana palautetusta autosta vuokraamo perii vuokraajalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä
tankkauslisän alk. 30€.
d) Auto luovutetaan siivottuna, puhdistamattoman auton siivouksesta veloitamme 150€. Etukäteen on mahdollista
ostaa jälkisiivous hintaa 50€
e) Tupakointi autossa on kielletty, otsonoinnista veloitamme alk.250€. Matkustamossa eläinten kuljetus on kielletty.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta
vahingosta tai varkaudesta joista on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille.
b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä
vuokraamolle. Vuokraajan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus sekä poliisin antama todistus tehdystä
ilmoituksesta, mikäli syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim.
hirvieläinvahinko.
c) Jos vuokraajan kuljetettava eläin vahingoittaa/rikkoo ajoneuvon varusteita/rakenteita on vuokraaja velvollinen
korvaamaan vahingosta aiheutuneet kustannukset.
d) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä
vahingosta.

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida
purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai
virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralle ottaja voi vaatia korkeintaan vuokrahinnan suuruista korvausta.
Jos auto kohtaa tiellä rengasrikon yms, vuokraajan kuuluu vaihtaa rengas itse auton mukna tulevilla välineillä.

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN
PÄÄTTYESSÄ

a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Palautusajan tai – paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen
vuokra-aika päättyy, kun auto ja sen avaimet on palautettu vuokraamon edustajalle. Vuokraamolla on oikeus
veloittaa sakkoa, mikäli vuokra-aika ylittyy (alk. 60€ jokaiselta alkavalta tunnilta).
b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon
kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus
laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN
PÄÄTTYMISTÄ

Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä ei vaikuta vuokrahintaan. Asiasta voidaan tarvittaessa
sopia etukäteen toisin tai harkita tapauskohtaisesti.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä
sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton
käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon ja poliisin saatua
asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen
vuokralle ottaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon lupaa. Auton vieminen on
mahdollista erillisen maastavientiluvan avulla. Vuokraamo päättää luvan myöntämisestä ja lisäkustannuksista
tapauskohtaisesti.

13. EHTOJEN SOVELTAMINEN

Vuokrausehtoja sovelletaan myöskin mahdollisissa traileri vuokrauksissa, vaihtaen auto traileriksi.

14. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen
ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

Klikkaa auki vuokrausehdot .pdf muodossa.

google-site-verification=Za9LSysvNUg9pHyCxK5gRqRGCb1fbrElD29R9HNzNgg